Aktualności

Dotacja celowa na pomoc poszkodowanym w wyniku dwóch pożarów z terenu Gminy Bartoszyce

  • 21-03-2022
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim  a Gminą Bartoszyce reprezentowaną przez Pana Wójta Andrzeja Dychę przy kontrasygnacie Pani Danuty Główki – skarbnika Gminy  została udzielona dotacja celowa w kwocie 12 000 zł.  na zadanie własne Gminy w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym  w wyniku  dwóch pożarów, pierwszy miał miejsce w nocy z 27 na 28 stycznia w m. Skitno oraz drugi w dniu 3 lutego w m. Sędławki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją