Aktualności

XLVI sesja Rady Gminy Bartoszyce

  • 15-10-2021
 O G Ł O S Z E N I E  
              na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)  
z w o ł u j ę  
na dzień 21 października 2021 r. (czwartek) na godz. 9:00 
 XLVI sesję Rady Gminy Bartoszyce  
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach  
 
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Wybór sekretarza obrad.   
3. Przyjęcie porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu:  
a) z sesji Nr XLIV/2021 z dnia 17 września 2021 r.;  
b) z sesji Nr XLV/2021 z dnia 1 października 2021 r.   
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.  
6. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach.   
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bartoszyce za rok szkolny 2020/2021.  
8. Raport  z  monitoringu  realizacji  w  2020  roku  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy Bartoszyce na lata 2016‐2023.   
9. Podjęcie uchwały:   
a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na  lata 2021‐2037;  
b) w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021.   
10. Wolne wnioski i informacje.  
11. Zamknięcie obrad.  
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl  Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich  uczestników  informuję,  że  obrady  Rady  Gminy  Bartoszyce  są  transmitowane  i  utrwalane  za  pomocą  urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).  
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
    /‐/ Wojciech Ferdycz 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją