Aktualności

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

  • 13-10-2021
4 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR” na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Bartoszyce na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
Sprzęt komputerowy (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką) zakupiony zostanie przez Gminę Bartoszyce w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich.
Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką) będzie własnością Gminy Bartoszyce i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia na czas nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji.
W okresie użyczenia, rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich zobowiązani będą do okazywania zakupionego sprzętu komputerowego i sprawdzenia jego stanu technicznego upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Bartoszyce.
 
Wnioski (oświadczenia) dostępne są:
- w Urzędzie Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce w godzinach pracy urzędu (pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00)
- na stronie internetowej Gminy Bartoszyce: http://gmina-bartoszyce.pl/
- w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów uczęszczających do tych szkół (SP Kinkajmy, SP Wojciechy, SP Galiny, SP  Żydowo, ZSP Bezledy)
- na stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
Wnioski (oświadczenia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Urzędzie Gminy w Bartoszycach, a w przypadku uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce- w sekretariacie tej szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2021 r. do godz. 1500.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki