Aktualności

XVII Sesja Rady Gminy Bartoszyce

  • 25-11-2019
Dnia 29 listopada 2019 roku o godz. 1000  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Bartoszyce
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji z dnia 29.10.2019 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bartoszyce w roku szkolnym 2018/2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a.  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2019,
b. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019-2031,    
c. zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019,
d.  przyjęcia ,, Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2020 roku”.
e.  przekazania  prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach w drodze umowy Pani Alicji Styczewskiej,
f.  zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy poprzez zmianę nazwy i adresu szkoły oraz przeniesienie oddziałów edukacji wczesnoszkolnej z budynku szkoły w Sokolicy do głównego budynku szkoły w Kinkajmach,
g. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach z dnia 22.10.2019 r.,
h. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach z dnia 12.11.2019 r.,
i. wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję od 2020 r. do 2023 r.,
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Iwański
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją