Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

„Jawor – u źródeł kultury”

Radio Olsztyn zaprasza do udziału w III edycji konkursu „Jawor – u źródeł kultury”. Celem konkursu jest promocja kultury ludowej regionu oraz uhonorowanie twórców, artystów i wykonawców z Warmii i Mazur, którzy przyczyniają się do wzbogacania naszego dziedzictwa, budują tożsamość regionu i pielęgnują tradycje.
 
Kandydatów do udziału w konkursie można zgłaszać w jednej z pięciu kategorii muzycznych:
  • śpiewak
  • instrumentalista
  • zespół folklorystyczny
  • kapela ludowa
  • dziecięcy lub młodzieżowy zespół folklorystyczny.
W konkursie Radio Olsztyn przewidziało następujące nagrody w każdej z kategorii:
– za zajęcie I miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 2 000,00 zł brutto
– za zajęcie II miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 1 500,00 zł brutto
– za zajęcie III miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 1 000,00 zł brutto
 
 
Ponadto laureaci w każdej kategorii otrzymają możliwość odbycia sześciogodzinnej sesji nagraniowej w Pro Studiu Radia Olsztyn.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 31 marca 2022 r.
 
Więcej informacji i regulamin konkursu na naszej stronie internetowej www. radioolsztyn.pl
 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować również drogą mailową na adres – jawor@radioolsztyn.pl.
Laureaci konkursu regionalnego wystąpią w ogólnopolskiej edycji konkursu „Jawor – u źródeł kultury” w Tokarni 26 czerwca 2022 r.
 
Autor: I. Szpakowska

Zmiana taryf - woda i ścieki

Otwarty konkurs ofert - II nabór

Załączniki

LOKALNY KONKURS GRANTOWY

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie 2022” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 
W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które koncentrują się na nowym celu. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
 ”Działaj Lokalnie” to program PAFW, zwany dalej Programem, realizowany przez ARFP, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.
 
Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2022 roku wynosi: 55 000,00 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie:
1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
2. zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
3. oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
4. grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o dotację dofinansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt ,,Współfinansowanie Konkursu’’. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
5. grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.
 
W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
mają siedzibę w gminach: Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta,oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.
 
Termin realizacji projektów:
Projekty powinny trwać od 3 do 6 miesięcy. Realizacja projektu nie może zacząć się przed złożeniem umowy o dofinansowanie a końcowy termin realizacji nie przekracza 31.12.2022 roku.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: 
1. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
2. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
3. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
4. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
5. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
6. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
7. przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne  skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego , przeniesienia ich do przestrzeni online.
 
Warunki finansowania:
 
Kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie”  nie może przekraczać 6.000 zł. Do wnioskowanej kwoty ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji ( w tym minimum 5% wkładu finansowanego, pozostały wkład w postaci usługowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy).
 
WAŻNE!
W konkursie nie będą kwalifikowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).Wyjątkiem są  projekty dotyczące walki z epidemią ( np. szycie maseczek, czy zaopatrywanie  osób starszych w produkty żywnościowe ).Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).

Wnioski należy składać od 4 kwietnia 2022 roku do 4 maja 2022 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
 
Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.
 
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2022”. Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu). Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać: Ośrodek Działaj Lokalnie - Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”   ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto
Osoby do kontaktu: Izabela Sztremer,
Tel./fax +48 89 616 00 58e-mail: i.sztremer@warminskizakatek.com.pl

Załączniki

Pierwsze wydanie TV Gminy Bartoszyce

Szanowni Mieszkańcy,
zapraszamy do obejrzenia pierwszego wydania telewizyjnych wiadomości Gminy Bartoszyce.
 
Jest to nowa forma działań, poprzez którą będziemy chcieli dotrzeć do Państwa z przekazem informacji o wydarzeniach, inwestycjach czy innych działaniach z naszego regionu.
 
Jednocześnie przypominamy o dostępności papierowej wersji Biuletynu Informacyjnego, który jest dostępny w Urzędzie Gminy, Domach Kultury oraz u Sołtysów.
 
 
Link do wiadomości Gminy Bartoszyce: https://www.youtube.com/watch?v=iPMDqxSUnSg

Zarządzenie i unieważnienie zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce

 
  

Dotacja celowa na pomoc poszkodowanym w wyniku dwóch pożarów z terenu Gminy Bartoszyce

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim  a Gminą Bartoszyce reprezentowaną przez Pana Wójta Andrzeja Dychę przy kontrasygnacie Pani Danuty Główki – skarbnika Gminy  została udzielona dotacja celowa w kwocie 12 000 zł.  na zadanie własne Gminy w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym  w wyniku  dwóch pożarów, pierwszy miał miejsce w nocy z 27 na 28 stycznia w m. Skitno oraz drugi w dniu 3 lutego w m. Sędławki

Ogłoszenia Wójta w sprawie przyznania wysokości dotacji na realizację zadań publicznych

Informacji w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Wyjaśnienie wszelkich kwestii związanych z pobytem w Polsce osób uciekających z Ukrainy zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu:
oraz
 

Odebranie certyfikatu „Wzorowa Gmina“ przez Wójta Gminy Bartoszyce Andrzeja Dycha

15.03.2022 r. Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha odebrał certyfikat „Wzorowa Gmina“ w Warszawie.
 
WZOROWA GMINA to znak firmowy będący rozpoznawalnym symbolem prawidłowego zarządzania, wykorzystania Funduszy Unijnych, Środków Zewnętrznych oraz dotacji centralnych. To także powód do dumy dla mieszkańców, którzy żyjąc w mieście lub gminie nagrodzonej Tytułem "Wzorowa Gmina", mogą być pewni, że jest to jeden z najlepszych samorządów w Polsce. Jednak aby otrzymać nagrodę i Tytuł, trzeba przejść długą drogę.
 
Po pierwsze władze samorządowe muszą dbać o mieszkańców - poprzez szereg inwestycji związanych z poprawą infrastruktury, budową placówek kultury i oświaty.
 
Po drugie musi być prowadzona wzorowa współpraca z przedsiębiorcami, którzy gwarantują stałe miejsca pracy.
 
Po trzecie trzeba mieś pomysł i doceniać inicjatywy lokalne oraz dbać o służbę zdrowia czy straż pożarną, które gwarantują poczucie bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.
 
Ogólnopolski Konkurs "Wzorowa Gmina" organizowany jest przy współpracy Forum Ekspertów raz do roku. Przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie i docenienie ogromnej roli, jaką w codziennym życiu każdego z nas odgrywają Polskie samorządy. Konkurs daje możliwość zaprezentowania oraz nagrodzenia najlepszych miast i gmin, które dzięki zrealizowanym Projektom można stawiać za wzór dla innych.
 
 
 
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 49

Lokalizacja
Facebook Page Plugin