Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XL sesja Rady Gminy Bartoszyc

 O G Ł O S Z E N I E  
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 
z w o ł u j ę  
na dzień 28 maja 2021 r. (piątek) na godz. 10:00 
 XL sesję Rady Gminy Bartoszyce  
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach  
 
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Wybór sekretarza obrad.  
3. Przyjęcie porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.  
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.  
6. Informacje:  
a) na temat modernizacji, remontów i napraw dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych  i gminnych na terenie Gminy Bartoszyce,  
b) sprawozdanie z realizacji zadań za 2020 rok oraz informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Gminy Bartoszyce,  
7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej  w 2020 roku”.  
8. Ocena zasobów pomocy społecznej.  
9. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na  lata 2021-2038;  
b) zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021;  
c) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bartoszyce na  dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na  wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy  Bartoszyce;  
d) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wniosku deklaracji  o dochodach gospodarstwa domowego;  
e) określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego –  klubie samopomocy – działającym pod nazwą Klub „Senior+”;  
f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bartoszyce.  
10. Wolne wnioski i informacje.  
11. Zamknięcie obrad.  
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl  Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą  urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).  
 
Przewodniczący Rady Gminy 
 /-/ Wojciech Ferdycz 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin