Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XI Sesja rady Gminy Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E
 
dnia 30 lipca 2019 roku o godz. 900  
w Sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach
odbędzie się
XI Sesja Rady Gminy Bartoszyce
 
 
Proponowany porządek obrad:      
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji z dnia 27 czerwca 2019 r.
5. Przyjęcie protokołu z X sesji z dnia 11 lipca 2019 r.
6. Informacja wójta w okresie między sesjami.
7 Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach na rok 2019,
  2. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019-2031,
  3. zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa zależności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania,
  6. wydania opinii na temat raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach,
  7. przystąpienia Gminy Bartoszyce do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza,
  8. określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  9. przyjęcie Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Kinkajmach.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
   /-/Krzysztof Iwański

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin