Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

IX Sesja Rady Gminy Bartoszyce

W dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się IX sesja Rady Gminy Bartoszyce.
 
 
Proponowany porządek obrad:      
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Raport o stanie Gminy Bartoszyce za 2018 rok – debata nad raportem.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego
 1. opinia Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej,
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Bartoszyce sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
 3. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce za 2018 rok,
 4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji  Rewizyjnej
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a)  wotum zaufania dla Wójta Gminy Bartoszyce za rok 2018,
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
  i sprawozdania finansowego gminy za 2018 rok,
 2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce,
 3. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach na rok 2019,
 4. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019-2031,
 5. zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019,
 6. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 7. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta,
 8. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach,
 9. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego,
 10. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy i Lusiny,
 11. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy 
/-/Krzysztof Iwański

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin