Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach informuje, że 30 kwietnia 2021 r. jest nieczynny.

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lidzbarku Warmińskim zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
 
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
 
W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe –zwycięzca siedemnastej edycji został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.
 
 
Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolneWarunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.
 
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.
 
W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ważne terminy:
·         23.04.2021 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie – formularz zgłoszeniowy powinien być przekazany osobiście przez właściciela gospodarstwa lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, lub za pośrednictwem operatora  pocztowego (decyduje data stempla pocztowego), lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
 
·         25.06.2021 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego Konkursu
·         lipiec – sierpień 2021 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w kraju).
 

Załączniki

Harmonogram szczepień

Konkurs Eko-Sołectwo

KONKURS EKO-SOŁECTWO 
 
 
Zapraszamy sołtysów oraz społeczność sołectw do udziału w XI edycji  konkursu EKO-SOŁECTWO organizowanego przez Redakcję Pulsu Regionu  Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.  
Akcję wspierają m. in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Warmińsko- Mazurska Izba Rolnicza  w Olsztynie, Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie  pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko 
Mazurskiego.  
 
Konkurs z nagrodami pieniężnymi dla zwycięskich sołectw.
 
Udział w akcji polega na zebraniu i przekazaniu jak największej ilości  odpadów elektrycznych i elektronicznych, w tym: lodówek, zamrażarek,  drobnego sprzętu kuchennego, zmywarek, pralek, suszarek, żelazek,  odkurzaczy, telewizorów, komputerów, laptopów, drukarek, monitorów,  telefonów, zabawek elektronicznych, elektrycznych sprzętów codziennego  użytku, akumulatorów itp. 
 
Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa na załączonym plakacie.

 

Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych

O G Ł O S Z E N I E 
 
O ODBIORZE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  ORAZ ZUŻyTEGO SPRZęTU ELEKTRYCZNEGO I  ELEKTRONICZNEGO 
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że: 
w dniu 19 maja 2021 r. (środa) w sołectwach: Barciszewo, Bąsze, Bezledy, Borki,  Dąbrowa, Kiersity, Kiertyny Wielkie, Łojdy, Nalikajmy, Rodnowo, Skitno, Spytajny,  Szylina Wielka, Tapilkajmy, Tolko, Wajsnory, Wirwilty, Wojciechy i Żydowo oraz 
w dniu 25 maja 2021 r. (wtorek) w sołectwach: Galiny, Gromki, Kinkajmy,  Krawczyki, Łabędnik, Maszewy, Minty, Osieka, Połęcze, Sokolica, Trutnowo,  Węgoryty i Witki  
odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego (tylko w całości) oraz opon samochodowych (do 4 szt. opon z jednej nieruchomości) od wszystkich właścicieli prywatnych posesji  (nie dotyczy podmiotów gospodarczych). 
Odpady będą odbierane przez Konsorcjum „EKO-BARTKO”.  
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną  odebrane jedynie w przypadku zgłoszenia ich posiadania do sołtysa  w terminie do dnia 11 maja 2021 r.  
Zgłoszone odpady należy wystawić przed posesję 
w dniu 19 maja 2021 r. (środa) do godziny 600 
(sołectwa wymienione jak wyżej danego dnia) 
oraz w dniu 25 maja 2021 r. (wtorek) do godziny 600 
(sołectwa wymienione jak wyżej danego dnia)  
W przypadku dużej ilości odpadów w danym dniu/rejonie, odpady zostaną odebrane w ciągu  dwóch następnych dni.  
 
Wójt Gminy Bartoszyce  
/-/ Andrzej Dycha 
 

Raport diagnostyczny dla obszaru "Pogranicza"

Raport diagnostyczny dla obszaru "Pogranicza" w tym gminy Bartoszyce - czekamy na uwagi!
 
Informujemy, że dnia 31 marca 2021 roku w Srokowie odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa w związku z realizacją pilotażu innowacyjnego projektu pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego".
 
Na spotkaniu przyjęto  Raport diagnostyczny  "Pogranicza". W partnerskich gminach graniczących z Obwodem Kaliningradzkim zbadano opinie młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców,  przeanalizowano przemieszczanie się osób korzystających z usług publicznych, dogłębnej analizie poddano dane demograficzne, ekonomiczne i statystyczne.
Efektem kilkumiesięcznych działań jest Raport diagnostyczny Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Jest to bardzo ważny dokument, stanowiący pierwszy namacalny efekt pracy całego zespołu. Raport diagnostyczny jest punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy w postaci wspólnego opracowania strategii rozwoju.
W w/w dokumencie została wypracowana diagnoza naszego obszaru w tym potencjał, bariery oraz potrzeby rozwojowe.
Zdolność tworzenia i współdziałania z innymi, także umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów stanowi przykład dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz regionu oraz ich mieszkańców. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za współpracę gminom ze Stowarzyszenia Warmińsko - Mazurskich Gmin Pogranicza (Barcianom, Braniewu, Budrom, Dubeninkom, Górowie Iławeckim, Lelkowu, Sępopolowi i Srokowu) oraz Związkowi Miast Polskich - w szczególności dla naszego doradcy Pana Radomira Matczaka.
 
Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób ten obszar zamieszkujących, więc Mieszkańców Naszych Gmin.
Dlatego zapraszamy do zapoznania się z Raportem Diagnostycznym. 
Wszelkie uwagi, spostrzeżenia prosimy przesłać na adres: biuro@pograniczewm.pl
 
 
 

Załączniki

Ogólnopolski Konkurs dla KGW

Zostały dwa tygodnie zgłoszeń do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.
 
Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów. 
 
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma 
na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów 
i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności 
i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.
 
Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.
 
Wybory Miss Wdzięku
Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie 
o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.
 
Konkurs Kulinarny
Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – 
za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.
 
Konkurs Artystyczny
to kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.
 
Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.
 
Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069 
 
Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:
 
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe, na podstawie kryteriów podanych 
w Regulaminach Konkursów, wybiorą łącznie około 105 najbardziej inspirujących Kół ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.


 
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji.
W trakcie Półfinałów Wojewódzkich konkursów wybrane we wcześniejszym etapie Koła będą mogły zaprezentować zgłoszone do konkursów potrawy, talenty oraz kandydatki do Miss Wdzięku na żywo oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań.
Do Finału przejdą 2 Koła z każdej kategorii konkursowej.
 Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody.
 
Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.
 
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Festiwalu odbędzie się 25 września 2021 r. na PGE Narodowym w Warszawie. 
Podczas ostatniej z edycji Festiwalu rozstrzygnięte zostaną konkursy i wyłonione Laureatki nagród głównych, które zostaną wręczone Zwyciężczynią w trakcie uroczystej gali.
Na zakończenie uczestnicy Festiwalu zostaną zaproszeni na koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.
 
Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 15 000 zł.
 
Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja transmitowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2.
Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl  
oraz na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/polskaodkuchni
 

XXXVIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 
z w o ł u j ę 
na dzień 30 marca 2021 r. (wtorek) na godz. 10:00 
XXXVIII sesję Rady Gminy Bartoszyce 
 
 
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad.  
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji: 
a) Nr XXXVI/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. 
b) Nr XXXVII/2021 z dnia 17 marca 2021 r.  
5. Informacja wójta w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie z działalności za 2020 rok: 
a) Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach; 
b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach; 
c) Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w Bezledach; 
d) Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach. 
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bartoszyce na 2020 rok. 
8. Podjęcie: 
a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce  na lata 2021-2038; 
b) uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021; 
c) uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce;  d) uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w 2021 roku;  
e) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3  Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej; 
f) uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/86/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia  2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach  oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce;  
g) uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia z opłaty za koncesję na alkohol; h) uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały wzywającej Rząd RP i Premiera  do równego traktowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
9. Wolne wnioski i informacje. 
10.Zamknięcie obrad. 
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
 /-/ Wojciech Ferdycz 
 

Komunikat Wójta Gminy Bartoszyce

UWAGA WAŻNE !
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BARTOSZYCE   
 
     W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, dbając o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 29 marca 2021 roku do odwołania interesanci nie będą przyjmowani w Urzędzie Gminy Bartoszyce.
 
Sprawy urzędowe można będzie załatwić wyłącznie telefonicznie lub korespondencyjnie.
Kasa zostaje zamknięta do odwołania. Wpłaty należy dokonywać w formie przelewu na konto Urzędu Gminy Bartoszyce.
W kontaktach z urzędem proszę wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:
- przez platformę epuap www.epuap.gov.pl, adres skrytki /ugbartoszyce/skrytkaesp
- przez platformę e-usługi: https://euslugi.ugbartoszyce.pl.
 
W sprawach pilnych istnieje możliwość bezpośredniego przyjęcia interesanta wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
 
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Bartoszyce, aby wszystkie należności z tytułu podatków oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych były dokonywane na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach podatkowych/zawiadomieniach
o wysokości opłaty.
 
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
sekretariat@gmina-bartoszyce.pl
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce
w sprawie przyznania wysokości dotacji na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Bartoszyce, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i ochrony zdrowia na rok 2021.
 
1 2 3 4 5 6 ... 31

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin